MOTORCYCLE » รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เปิดศักราชประกาศ “WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” มุ่งไปสู่คว ามท้าทายเปิดมิติใหม่ตลาดรถจักร ยานยนต์ไทย ประเดิมเปิดตัว 2 รุ่นใหม่ Supe r Cub และ CB300R

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เปิดศักราชประกาศ “WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” มุ่งไปสู่คว ามท้าทายเปิดมิติใหม่ตลาดรถจักร ยานยนต์ไทย ประเดิมเปิดตัว 2 รุ่นใหม่ Supe r Cub และ CB300R

17 มกราคม 2018
505   0

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครองแชมป์เจ้าต ลาดรถจักรยานยนต์ไทยต่อเนื่ องเป็นปีที่ 29 ติดต่อกันด้วยยอดจำหน่าย 1,424, 000 คัน รถตลาดรวม 1,816,000 คัน และบิ๊กไบค์รวม 12,900 คัน จากตลาดรวมทั้งสิ้น 29,600 คัน เริ่มศักราชใหม่ประกาศกลยุทธ์แล ะทิศทางแบรนด์ “WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” กับ 4 ความมุ่ งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่ งความยั่งยืน มุ่งไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภั ณฑ์และเทคโนโลยีใหม่สู่ ตลาดมากถึง 10 รุ่น โดยไม่หยุดในการสนองความต้องการ ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรว ดเร็ว มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่ Cub House โดยไม่หยุดที่จะสร้างกลุ่ มเป้าหมายใหม่ มุ่งไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นการสื่ อสาร โดยไม่หยุดที่จะเข้าถึงและเข้าใ จความต้องการของลูกค้าแบบรายบุค คลเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น  มุ่งไปสู่มาตรฐานร้านใหม่ โดยไม่หยุดในการสร้างความพึงพอใ จสูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคู่การต อบแทนสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่อ งความปลอดภัย และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเป็นสำคัญ พร้อมผนึกกำลังกับร้านเครือข่าย ผู้จำหน่ายฯ ดำเนินงานมุ่งไปสู่การเป็นองค์ก รที่สังคมปรารถนาให้ดำรงอยู่อย่ างแท้จริง ประเดิมเปิดศักราชด้วยการเปิดตั วรถรุ่นใหม่ถึง 2 รุ่นได้แก่ All New Honda Super Cub และ Honda CB300R

มร.โยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยน ต์ฮอนด้าในประเทศไทยเปิดเผยว่า  “ปี 2017 ที่ผ่านมาตลาดรถจักรยา นยนต์ไทยเติบโตจากปัจจัยบวกของส ภาพเศรษฐกิจ  โดยมีปริมาณตลาดรวม 1,816,000 คั น เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 4%  สำ หรับฮอนด้ามียอดการจำหน่าย 1,42 4,000 คัน เติบโตขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของตลาดรถบิ๊กไบค์ เรามียอดจำหน่าย 12,900 คัน จากตลาดรวม 29,600 คัน ส่งผลให้ฮอนด้ายั งคงครองยอดขายอันดับ 1 ในรถทุ กประเภท และเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ ติดต่อกันถึง 29 ปีติดต่อกัน”

“สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ ไทยในปี 2018 คาดการณ์ว่าตลาดรวมรถจักรย านยนต์จะมีปริมาณ 1,870,000 คัน โดยฮอนด้าตั้งเป้าหมายการจำหน่า ยที่ 1,480,000 คัน ในส่วนของตลาดรวมรถบิ๊กไบค์คาดเ ติบโตต่อเนื่องด้วยปริมาณ 34,50 0 คัน โดยฮอนด้าตั้งเป้าการจำหน่ายที่  15,700 คัน มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงกา รจักรยานยนต์อีกครั้ง ด้วยการนำเสนอรถโมเดลใหม่สู่ตลา ด 10 รุ่น โดยมีแผนการวางจำหน่ายรถจักรยาน ยนต์เครื่องยนต์ไฮบริด และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2018  นี้อย่างแน่นอน โดยวันนี้ฮอนด้าเริ่มต้นปี 2018  ด้วย 2 โมเดลใหม่ที่ถ่ายทอดจิต วิญญาณของฮอนด้าอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ All New Honda Super Cub กับการคงเอกลักษณ์ของ “ออริ จินัล เจแปนนิส เรโทร” และ CB300R ที่ถ่ายทอด “ จิตวิญญาณคราฟต์ของวิถีแบบญี่ปุ่ นกับเทคโนโลยีสปอร์ตที่ล้ำสมัย”

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  กล่าวเสริมว่า “ความเป็นผู้นำตล าดยิ่งถือเป็นแรงผลักดันให้ก้าว ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ภายใต้วิชั่น 2030 ที่จะส่งมอบความสุขให้กั บผู้คนเพื่อเพิ่มศั กยภาพของการใช้ชีวิต และมุ่งเป็นผู้นำในความก้าวหน้า ของการเดินทางมาสู่ทุกคน และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้ คนทั่วโลกดีขึ้น  สู่การปรับตั วในทุกมิติเพื่อผลักดันให้คำว่ าดีที่สุดไกลออกไปเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์และทิศทา งแบรนด์ใหม่ “WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” กับความมุ่ง มั่นสู่ความท้าทายที่ยิ่งขึ้น

“มุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ไม่หยุดต่อความต้องการของผู้ใช้ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย ปีนี้มีแผนวางตลาด 10 รุ่น ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์สร้างมาต รฐานใหม่ให้วงการครั้งสำคัญด้วย การเปิดตัวเทคโนโลยีสู่อนาคตครั้ งแรกในโลกกับรถจักรยานยนต์ Hybr id และ EV”

มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่ Cub House ไม่หยุดสร้างกลุ่มเป้าหมา ยใหม่ พร้อมมอบประสบการณ์ไลฟ์สไ ตล์ใหม่ในแบบฉบับของฮอนด้าที่สร้ างคุณค่าทางจิตใจ มอบความภาคภูมิใจและมีความสุขที่ ได้ครอบครอง โดยให้บริการในรูปแบบ flagship store ประเดิมเปิดสาขาแรกที่ซอย เอกมัย กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และตั้งเป้าขยาย 10 สาขาภายในปี นี้ด้วย”

มุ่งไปสู่การพัฒนาโซลูชั่ นการสื่อสาร ไม่หยุดการเข้าถึ งและเข้าใจความต้องการของลูกค้ าแบบรายบุคคล เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นกับ ลูกค้าคนพิเศษ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ดีที่สุดในก ารทำ Two-Way communication & CRM ใหม่ โดยเริ่มนำร่องกับ Honda Big Wing และ CUB House

และสุดท้าย มุ่งไปสู่มาตรฐานร้ านใหม่ ไม่หยุดสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยรูปแบบร้านใหม่ที่จัดโซนนิ่ งให้สามารถชมรถได้สะดวกสบายขึ้น และก้าวไปอีกขั้นกั บการนำเสนอผลิตภัณฑ์และส่ วนงานบริการในรูปแบบที่เข้าถึ งไลฟ์สไตล์ดิจิตอลของผู้ใช้ในยุ คนี้ พร้อมยกระดับมาตรฐานร้านกับการต รวจประเมินร้านใหม่ที่เข้าใจควา มต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มากไปอีก ขั้น” นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ All New Honda Super Cub ครั้งนี้มาในรูปแบบออริจินั ล ที่คงเอกลักษณ์ความเป็น Japanes e Retro Cub ในทุกรายละเอียด ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “Forever Retro เจแปนนิสเรโทรแท้ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน” โดยคงความออ ริจินัลด้วยไฟหน้ากลมแต่เพิ่มเติ มเสน่ห์ด้วยไฟแบบ LED พร้อมไฟเลี้ ยวแยกทรงกลม ตอกย้ำความเรโทรด้วยเบาะแยกสองต อนและหน้าปัดเรือนไมล์ดีไซน์สุด เรโทร ขับขี่สบายด้วยระบบเกียร์วนแบบ  4 จังหวะ เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ถั งน้ำมันใหญ่จุได้ถึง 4.2 ลิตร ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 60.1 กม ./ลิตร มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ เขียว-ขาว, น้ำเงิน-ขาว, แดง-ขา ว, เหลือง-ขาว, ชมพู-ขาว และขาว พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ศูนย์จำหน่ายและบริ การ Honda Wing Center ทั่วประเทศด้วยราคาแนะนำ โดยประมาณ 47,100 บาท

สำหรับ Honda CB300R คือรถจักรยานยนต์ที่ถู กคิดค้นขึ้นด้วยจิตวิญญาณคราฟต์ จากญี่ปุ่น และผสมผสานเทคโนโลยีสปอร์ตที่ล้ำ หน้า ภายใต้แนวคิด “Japan Crafted คราฟต์ให้สุด เพื่อความเท่…เร้าใจ” มาพร้อมกั บเอกลักษณ์ใหม่ในแบบฉบับของ NEO SPORTS CAFÉ  ได้แก่ ไฟหน้า LED ทรงกลม โช้กหัวกลับขนาดใหญ่ 41 มม. ที่ให้สมรรถนะระดับรถบิ๊กไบค์ ดิสก์เบรกขนาด 296 มม. และเรเดียลเมาท์ 4 พอต คาลิปเปอร์ พร้อม ABS G-Sensor มั่นใจในการเบรกทุกช่ว งความเร็ว  โชคหลังโมโนโชคแบบปรับได้ 7 ระดับ รองรับทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะ เป็นการขับขี่ในเมืองหรือทัวร์ริ่ ง มาพร้อมกับท่อไอเสียดีไซน์ใหม่อ อกแบบอย่างโดดเด่นและลงตัว ให้เสียงที่ทรงพลังและดุดันแบบส ปอร์ตตัวจริง เรือนไมล์ LCD พร้อมฟังก์ชั่นแส ดงผลที่เพิ่มความสนุกในการขับขี่  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีด PGM-FI ขนาด 300ซีซี เตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือ นกุมภาพันธ์เป็นต้นไปที่ศูนย์จำ หน่ายและบริการ Honda Wing Center ทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเ พิ่มเติมได้ที่ www.aphonda.co. th และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของเอ.พี. ฮอนด้าได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebo ok.com/hondamotorcyclethailand .com